İletişim Formu KVKK Aydınlatma Metni
Buradasınız: Anasayfa / İletişim Formu KVKK Aydınlatma Metni
İletişim Formu KVKK Aydınlatma Metni
a) Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Sürü Yönetimi Hayvancılık Pazarlama İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Bundan böyle “Sürü Yönetimi” olarak anılacaktır) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Sürü Yönetimi internet sitesi üzerinden İletişim Formunu doldurmanız durumunda elde edilen kişisel verileriniz iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ve talep/şikâyetlerin takibi amaçları ile sınırlı ve bağlantılı olarak Sürü Yönetimi tarafından işlenmektedir.

c) Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Sürü Yönetimi internet sitesi üzerinden İletişim Formunu doldurmanız durumunda elde edilen kişisel verileriniz; KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanılarak elektronik ortamda otomatik olarak işlenmektedir.

d) Veri Kategorileri ve Örnek Veri Türleri
  • Kimlik Bilgileri; ad, soy ad
  • İletişim Bilgileri; e-posta adresi, telefon numarası
  • Diğer; mesaj içerisinde iletmiş olabileceğiniz başkaca kişisel verileriniz
e) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Sürü Yönetimi internet sitesi üzerinden İletişim Formunu doldurmanız durumunda elde edilen kişisel verilerinizden kimlik ve iletişim bilgileriniz ile paylaşma ihtimaliniz bulunan diğer bilgileriniz, Kanun’un 8. Maddesi uyarınca gerekli teknik ve idari tedbirler alınarak rezervasyon yaptırmak istediğiniz yurt içinde yerleşik iş ortaklarına aktarılmaktadır.

h) Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarımız

Kişisel verisi işlenen kişi olarak, Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki haklarınızı (kişisel veri işlemeyi öğrenme, işlemeyle ilgili bilgi talep etme, işlemenin amaca uygunluğunu öğrenme, aktarım yapılan kişileri bilme, eksik veya yanlış işlemelerin düzeltilmesini isteme, silme veya yok edilmesini isteme, otomatik tüm işlemlerin üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, analize itiraz etme, zararın giderilmesini talep etme) Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre kullanmak için Sürü Yönetimi Şirketinin OSB.Mah. 21 Sk. No:7/A Ulucak-Kemalpaşa / İzmir adresine yazılı olarak iletebilirsiniz veya daha önce tarafımıza bildirdiğiniz elektronik posta adresi üzerinden info@suruyonetimi.com.tr e-posta adresine e-mail yoluyla iletebilirsiniz.

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verilerimin; tamamen veya kısmen elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, güncellenmesi, periyodik olarak kontrol edilmesi, yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilmesi, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde şirketinizin birlikte çalıştığı ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye’de veya yurt dışında mukim olan 3. kişi hizmet sağlayıcı, tedarikçi firmalar, şirketinizin ve/veya şirketinizin ortakları, Sürü Yönetimi ( Atafen, Egevet Atafen Akademi )  Grubu çatısı altındaki firmalar ile paylaşılması, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılması da dâhil olmak üzere yukarıda belirtilen açıklamalar kapsamında işlenmesine, konu hakkında tereddüde yer vermeyecek şekilde bilgi sahibi ve aydınlatılmış olarak açık rızam ile onay veriyorum.